V1 Uros Dhunga Varako

3.4.21

3.4.21

3.4.21

21.3.21

21.3.21

21.3.21

6.3.21

6.3.21

V2 narttu Dhunga Vyavasthapan

20.4.21

20.4.21

20.4.21

3.4.21

3.4.21

3.4.21

22.3.21

22.3.21

22.3.21

22.3.21

6.3.21

6.3.21

V3 narttu Dhunga Vijayi

3.4.21

3.4.21

3.4.21

21.3.21

21.3.21

21.3.21

6.3.21

6.3.21

V4 narttu Dhunga Vidvan

3.4.21

3.4.21

3.4.21

22.3.21

22.3.21

22.3.21

6.3.21

6.3.21

V5 narttu Dhunga Vishista

3.4.21

3.4.21

3.4.21

22.3.21

22.3.21

22.3.21

6.3.21

6.3.21

V6 narttu Dhunga Varipari Laagnu

20.4.21

20.4.21

20.4.21

20.4.21

20.4.21

3.4.21

3.4.21

3.4.21

21.3.21

21.3.21

21.3.21

6.3.21

6.3.21

V7 narttu Dhunga Vacana Raakhnu

20.4.21

20.4.21

20.4.21

20.4.21

3.4.21

3.4.21

3.4.21

22.3.21

22.3.21

22.3.21

6.3.21

6.3.21

V8 uros Dhunga Vishvasniya

3.4.21

3.4.21

3.4.21

21.3.21

21.3.21

21.3.21

6.3.21

6.3.21