Tietosuojaseloste


1.    
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Tmi Kukurit
Osoite: Hirvasanttilantie 106                   
Puhelin: 0407616517 Sähköposti: elina.erkkila@dhunga.fi
Yhteyshenkilö: Elina Erkkilä

 2.    Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden ja rekisterinpitäjän toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja ("Rekisteröity").

3.    Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi.

Henkilötietojen käsittely perustuu osiltaan yrityksen lainsäädännöllisiin velvoitteisiin sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

 4.    Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

-          Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;

-          Rekisteröidyn sähköpostiosoite;

-          Rekisteröidyn puhelinnumero;

-          Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät jonkinlaista lokitietoa  (joka sisältää mm. IP-osoitteita) sekä käyttävät evästeitä.

5.    Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

6.    Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

7.     Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.

8.    Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.    Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin asiakkuus jatkuu. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakkuuden päättymisestä Yrityksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet edellyttävät pidempää säilytysaikaa

10.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

-          saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

-          saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;

-          vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

-          vaatia henkilötietojensa poistamista;

-          peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

-          vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu; ja

-          vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 11.    Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 12.    Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Elina Erkkilälle osoitteeseen elina.erkkila@dhunga.fi Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Kukurit Tmi/ Elina Erkkilä
Hirvasanttilantie 106, 44250 Äänekoivisto

13.    Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.5.18